Συγγραφή διατριβών για φοιτητές

Είναι φυσικό να είναι κάπως δύσκολο να γράψει ένας ξένος φοιτητής διατριβή στα αγγλικά.

Παράγγειλε τώρα

Διπλωματικές Εργασίες

Το Uni Assignment Center μπορεί να σας μπορεί να σας προσφέρει πλήρη υποστήριξη σε Διπλωματικές εργασίες κάθε σχετικής θεωρητικής και βιβλιογραφικής κατεύθυνσης για φοιτητές διαφόρων εκπαιδευτικών τομέων και αντικειμένων σπουδών σε Εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου καθώς και Τμημάτων – Κατευθύνσεων Σπουδών Ελληνικού και Κυπριακού Ανοικτού Πανεπιστημίου αλλά και ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Η διπλωµατική εργασία αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα των σπουδών ενός μεταπτυχιακού διπλώματος και γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην επιλογή των θεµάτων, στην εκπόνηση, στη συγγραφή του κειµένου, στην παρουσίασή της, καθώς και στη σωστή αξιολόγησή της.

Πρόκειται για την εκτεταµένη εργασία σε θέµα που αναφέρεται στο περιεχόµενο του κύκλου σπουδών που έχει επιλέξει ο φοιτητής/τρια. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική στα περισσότερα μεταπτυχιακά Τμήματα και πρέπει να είναι πρωτότυπη. Σκοπός της είναι να αποδείξει τις ερευνητικές και μεθοδολογικές ικανότητες του φοιτητή/τριας καθώς και την εξοικείωσή του/της με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτή εντάσσεται.

Για την εξειδίκευση του θέματος της διπλωματικής εργασίας απαιτείται μια προεργασία που συνίσταται στις εξής ενέργειες:

  • επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
  • εντοπισμός του προβλήματος και κατάρτιση καταλόγου ερωτήσεων ή υποθέσεων έρευνας, που η επίλυσή τους ή η διερεύνηση τους παρουσιάζει ενδιαφέρον
  • επιλογή του τύπου εργασίας στον οποίον εμπίπτει η προσέγγιση που διαλέγει ο φοιτητής/τρια (π.χ., εμπειρική μελέτη, μελέτη περίπτωσης, ανάπτυξη-σχεδιασμός μοντέλου, στρατηγική ανάλυση, κ.ο.κ.).

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με την Διπλωματική εργασία σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Υποστήριξης Uni Assignment Center, όπου ένας προσοντούχο καθηγητής στην ειδικότητα που χρειάζεστε θα αναλάβει να σας βοηθήσει.

Η υποστήριξη των φοιτητών στην εκπόνηση Διπλωματικών εργασιών που αναλαμβάνει να υποστηρίξει το Uni Assignment Center συνοδεύεται από τις εγγυήσεις μας για να νιώθετε 100% ασφαλείς και σίγουροι για το αποτέλεσμα!