Πτυχιακές εργασίες

Πτυχιακές εργασίες

Το Uni Assignment Center μπορεί να σας υποστηρίξει κατάλληλα σε οποιαδήποτε πτυχιακή εργασία κάθε σχετικής θεωρητικής και βιβλιογραφικής κατεύθυνσης για φοιτητές διαφόρων εκπαιδευτικών τομέων και αντικειμένων σπουδών σε Εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου καθώς και Τμημάτων – Κατευθύνσεων Σπουδών Ελληνικού και Κυπριακού Ανοικτού Πανεπιστημίου αλλά και ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Η πτυχιακή εργασία είναι μία εργασία που διαφέρει από όλες τις άλλες εργασίες που καλείται να συγγράψει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Η πτυχιακή εργασία συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Η Πτυχιακή Εργασία είναι ένα επιστημονικό κείμενο και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως προς τη γλώσσα και το ύφος από λιτότητα, ακρίβεια και σαφήνεια

Κατά τη διάρκεια της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής ασχολείται σε βάθος με ένα θέμα που θα αποφασίσει από κείνου με τον υπεύθυνο καθηγητή του. Ο καθηγητής αυτός θα παίξει και το ρόλο του επιβλέποντα καθηγητή. Ο φοιτητής καλείται να χρησιμοποιήσει εκτενή βιβλιογραφία, να διεξάγει έρευνα μεγάλης κλίμακας ώστε να συντάξει τη πτυχιακή εργασία του.

Η πτυχιακή εργασία θεωρείται η πιο σημαντική από όλες τις εργασίες που θα συγγράψει ένας πτυχιακός φοιτητής διότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση του πτυχίου του καθώς και στην τελική βαθμολογία του πτυχίου του.

Επιπρόσθετα, η εργασία αυτή ίσως ζητηθεί και πιθανό να διαδραματίσει κάποιο ρόλο για το εάν κάποιος γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει.. Τέλος κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων για εξασφάλιση εργασίας ίσως να γίνει θέμα συζήτησης.


Για την εξειδίκευση του θέματος της πτυχιακής εργασίας απαιτείται μια προεργασία που συνίσταται στις εξής ενέργειες:

  • επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
  • εντοπισμός του προβλήματος και κατάρτιση καταλόγου ερωτήσεων ή υποθέσεων έρευνας, που η επίλυσή τους ή η διερεύνηση τους παρουσιάζει ενδιαφέρον
  • επιλογή του τύπου εργασίας στον οποίον εμπίπτει η προσέγγιση που διαλέγει ο φοιτητής/τρια (π.χ., εμπειρική μελέτη, μελέτη περίπτωσης, ανάπτυξη-σχεδιασμός μοντέλου, στρατηγική ανάλυση, κ.ο.κ.).

Εάν χρειάζεστε βοήθεια με την πτυχιακή εργασία σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Υποστήριξης Uni Assignment Center, όπου ένας προσοντούχο καθηγητής στην ειδικότητα που χρειάζεστε θα αναλάβει να σας βοηθήσει.

Η υποστήριξη των φοιτητών στην εκπόνηση Διπλωματικών εργασιών που αναλαμβάνει να υποστηρίξει το Uni Assignment Center συνοδεύεται από τις εγγυήσεις μας για να νιώθετε 100% ασφαλείς και σίγουροι για το αποτέλεσμα!