όροι και Προϋποθέσεις

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, και πραγματοποιώντας παραγγελία στο Uni Assignment Center (το "Agency"), αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και αποδέχεστε τους πλήρως. Επίσης, επιβεβαιώνετε ότι καταλαβαίνετε ότι το Uni Assignment Center συνεργάζεται με τους καλύτερους συγγραφείς (το "Expert") για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Αποδέχεστε επίσης ότι οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις αντιπροσωπεύουν τη συμφωνία του Uni Assignment Center και εσάς.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες μας και κάνοντας μια παραγγελία στο UAC αναγνωρίζεις ότι έχεις διαβάσει όλους τους πιο κάτω όρους και τις προϋποθέσεις και ότι συμφωνείς πλήρες με αυτές. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν την πολιτική μας για εμπιστευτικότητα. Επίσης δέχεσαι ότι η πιο κάτω όροι αποτελούν μια συμφωνία μαζί μας:

 1. Συμφωνία μεταξύ μας να ενεργούμε ως εκπρόσωποι για εσάς (τον “πελάτη”).

  1. Το UAC ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσοντούχων ειδικών για να πωλεί πρωτότυπη εργασία σε σένα (τον «Πελάτη»)
  2. Ο Πελάτης διορίζει το UAC (το “Γραφείο”) να ανεύρει ένα ειδικό (τον “Ειδικό”) για να κάνει έρευνα και/ή υπηρεσίες αξιολόγησης (η “Εργασία”) στον Πελάτη κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις.
  3. Το Γραφείο αναλαμβάνει να διασφαλίσει όπως η εργασία που προμηθεύεται μέσω των υπηρεσιών μας θα είναι ανάλογη με το επίπεδο ποιότητας που καθορίζει ο Πελάτης όταν κάνει την παραγγελία του.
  4. Ο Πελάτης συμφωνεί όπως ελέγχει την εργασία και επικοινωνεί με το Γραφείο μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής αν πιστεύει ότι το κατάλληλο επίπεδο δεν έχει επιτευχθεί.
  5. Αν ο Πελάτης δεν ικανοποιηθεί ότι η εργασία ανταποκρίνεται στο επίπεδο που παρήγγειλε ο Πελάτης θα δικαιούται να έχει διορθωτικά μέτρα όπως αυτά καθορίζονται στη συμφωνία.
  6. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να έχει άμεση επαφή με τον Ειδικό – το Γραφείο θα λειτουργεί ως μεσάζον του Πελάτη και του Ειδικού.
 2. Χρόνος διορισμού

  1. Η συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του Γραφείου (συλλογικά τα “Μέρη”) αρχίζει όταν το Γραφείο επιβεβαιώσει ότι υπάρχει Ειδικός για να αναλάβει την παραγγελία του Πελάτη (“Παραγγελία”) και έλαβε πληρωμή από τον Πελάτη (“Ημερομηνία Έναρξης”)
  2. Η συμφωνία θα συνεχίζεται μεταξύ των Μερών μέχρις ότου εκπνεύσει η περίοδος που ορίζεται για αλλαγές, εκτός αν τερματιστεί νωρίτερα από το ένα η το άλλο μέρος, σύμφωνα με αυτούς τους όρους.
  3. Οι πιο κάτω όροι θα ισχύουν μετά τον τερματισμό της συμφωνίας μεταξύ των Μερών: 7 (Λογοκλοπή), 8 (Προστασία των Δεδομένων), 10.5 (Πληρωμένες Τροποποιήσεις), 12, 14 και 15 (Επιστροφές Χρημάτων και Προκαταβολές), και 16 (Copyright)
 3. Υπηρεσίες του Γραφείου

  1. Για να παράσχουμε υπηρεσίες έρευνας και/ή αξιολόγησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη το Γραφείο θα διορίσει ένα κατάλληλο Ειδικό που θεωρεί ότι κατέχει τα προσόντα και τη πείρα για να αναλάβει την παραγγελία του Πελάτη.
  2. Το Γραφείο αναλαμβάνει να ασκήσει κάθε λογική πείρα και κρίση στο διορισμό κατάλληλου Ειδικού λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα του Ειδικού, την πείρα του και την άλλη εργασία του μαζί μας, και για κάθε πληροφορία που έχει το Γραφείο μας για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα ή το πτυχίο του Πελάτη.
  3. Όταν το Γραφείο ανεύρει κατάλληλο Ειδικό και λάβει πληρωμή από τον Πελάτη ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η παραγγελία του είναι δεσμευτική και ότι δεν μπορούν να επιστραφούν χρήματα.
  4. Αν το Γραφείο δέχτηκε μια προκαταβολή από τον Πελάτη, ο Πελάτης συμφωνεί όπως το υπόλοιπο ποσό θα πληρωθεί στο Γραφείο τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προβλεπόμενη παράδοση της εργασίας. Αν δεν πληρωθεί όλο το υπόλοιπο στο Γραφείο σύμφωνα με αυτόν τον όρο μπορεί να σημειωθεί καθυστέρηση στην παράδοση της εργασίας του Πελάτη.
 4. Συνεργασία

  1. Ο Πελάτης θα δώσει στο Γραφείο καθαρές πληροφορίες και θα διασφαλίσει όπως όλα τα δεδομένα που παρέχει σχετικά με την παραγγελία είναι ακριβή.
  2. Το Γραφείο θα συνεργαστεί πλήρως με τον Πελάτη και θα φροντίσει όπως η παραγγελία θα στεφθεί με επιτυχία, όπως αναμένεται από ένα ικανό Γραφείο έρευνας. Ο Πελάτης θα βοηθήσει το Γραφείο με το να αποκαλύπτει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην αρχή της διαδικασίας και θα συνεργάζεται με το Γραφείο σε περίπτωση που ο Ειδικός χρειαστεί περαιτέρω πληροφορίες ή οδηγίες.
  3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι παράλειψη παροχής τέτοιων πληροφοριών ή οδηγιών κατά τη διάρκεια του έργου δυνατόν να καθυστερήσει την παράδοση της εργασίας και ότι το Γραφείο δεν θα θεωρείται υπεύθυνο για πιθανή απώλεια ή ζημιά που επέρχεται ως αποτέλεσμα τέτοιας καθυστέρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο όρος για τη “Εγγύηση Συμπληρώσεως Έγκαιρα” δεν θα ισχύει.
 5. Εγκρίσεις και Εγκυρότητα

  1. Όπου ο Ειδικός ή το Γραφείο χρειάζεται επιβεβαίωση οποιασδήποτε λεπτομέρειας θα επικοινωνήσουν με τον Πελάτη μέσω email ή τηλεφώνου του Πελάτη.
  2. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι το Γραφείο μπορεί να δέχεται οδηγίες μέσω αυτών των μέσων και ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι αυτές οι οδηγίες προέρχονται από τον Πελάτη.
 6. Παράδοση – «Συμπλήρωση της Εγγύησης Χρόνου»

  1. Το Γραφείο αναλαμβάνει να συμβάλει στην παράδοση όλης της Εργασίας πριν από τα μεσάνυχτα της καθορισμένης ημέρας εκτός αν η μέρα αυτή συμπέσει με Κυριακή, εορτή, Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά οπότε η Εργασία θα παραδοθεί στην πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα, πριν από τα μεσάνυχτα.
  2. Το Γραφείο αναλαμβάνει ότι όλη η Εργασία θα είναι έτοιμη έγκαιρα ή θα επιστρέψει όλα τα λεφτά του Πελάτη και θα παραδώσει την Εργασία δωρεάν.
  3. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η εγγύηση δεν ισχύει αν το Γραφείο αποδείξει ότι η Εργασία συμπληρώθηκε και στάλθηκε από τον Ειδικό έγκαιρα.
  4. Το Γραφείο δεν θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε αργοπορία που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα ένεκα τρίτων, περιλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται στην λειτουργία του Internet, των ταχυδρομείων, των λογισμικών βάσης, των ασυμβίβαστων formats και άλλων providers, και όχι μόνο αυτών.
  5. Το Γραφείο αναλαμβάνει ότι αν συμβούν τέτοια προβλήματα για τα οποία είναι υπεύθυνο θα παρέχει, κατόπιν παράκλησης, εύλογες αποδείξεις για αυτά τα τεχνικά προβλήματα όταν αυτές είναι διαθέσιμες, ή διαφορετικά θα σεβαστεί πλήρως την εγγύηση για έγκαιρη συμπλήρωση της Εργασίας.
  6. Αν ο Πελάτης δεν παραλάβει την εργασία του κατά την ορισμένη ημέρα, συμφωνεί όπως επικοινωνήσει με το Γραφείο την επόμενη μέρα μέσω του Customer Control Panel (ή την επομένη μιας μη εργάσιμης μέρας). Επίσης ότι θα συνεργαστεί για να υπερνικηθούν οι τεχνικές δυσκολίες ενώ ένας αντιπρόσωπος θα τους βοηθήσει τότε μέσω τηλεφώνου ή μέσω του Customer Control Panel για να μπορέσουν να παραλάβουν την εργασία. Το Γραφείο θα παράσχει απόδειξη, κατόπιν παρακλήσεως, όταν θα υπάρχει απόδειξη ότι η εργασία στάλθηκε έγκαιρα ή ότι υπήρξαν τεχνικές δυσκολίες.
  7. Αν ο Πελάτης καθυστερήσει να πληροφορήσει το Γραφείο για οποιαδήποτε μη παράδοση, συμφωνεί ότι τούτο γίνεται με δικό του ρίσκο, και ότι το Γραφείο δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε καθυστέρηση του Πελάτη να επικοινωνήσει μαζί του για μη παράδοση ή καθυστερημένη παράδοση. Αν του ζητηθεί, το Γραφείο θα παράσχει απόδειξη ότι είτε η Εργασία συμπληρώθηκε από τον Ειδικό και στάλθηκε έγκαιρα ή ότι η Εργασία παρασχέθηκε έγκαιρα στον Πελάτη ή ότι τεχνικές δυσκολίες ματαίωσαν την έγκαιρη παραλαβή. Αν το Γραφείο μπορέσει να αποδείξει τουλάχιστον μια από αυτές τις δυνατότητες τότε ο Πελάτης δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ή έκπτωση. Διαφορετικά, αν το Γραφείο δεν μπορεί να αποδείξει τουλάχιστον μια από αυτές τις δυνατότητες ο Πελάτης θα πάρει πίσω όλα τα λεφτά του και την Εργασία δωρεάν. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν μπορεί να προβεί σε άλλα μέτρα για επιστροφή λεφτών ένεκα προβλημάτων στην αποστολή της Εργασίας.
  8. Το Γραφείο δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με την Εγγύηση Έγκαιρης Συμπλήρωσης αν η καθυστέρηση στην παράδοση της Εργασίας οφείλεται σε αμέλεια του Πελάτη – περιλαμβανομένης μεταξύ άλλων της περίπτωσης όπου ο Πελάτης δεν πλήρωσε ένα ποσό που οφειλόταν σε σχέση με την παραγγελία του ή όπου ο Πελάτης δεν μπόρεσε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες που δηλώθηκε ότι ήταν απαραίτητες για τη συμπλήρωση της Εργασίας.
  9. Όταν ο Πελάτης συμφωνήσει με τον Ειδικό ότι η παράδοση θα γίνει κατά στάδια η Εγγύηση για Έγκαιρη Συμπλήρωση αναφέρεται στην τελευταία ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας όχι στην παράδοση των επιμέρους συστατικών της Εργασίας.
 7. Λογοκλοπή «Λογοκλοπή» συμβαίνει όταν ένας Ειδικός:

  1. Χρησιμοποιήσει κείμενα κάποιου άλλου ως δικά του.
  2. Χρησιμοποιήσει τις ιδέες κάποιου άλλου ως δικές του.
  3. Παραφράσει μια πηγή αλλά διατηρήσει τις αρχικές ιδέες που περιέχει χωρίς να κάνει σωστή αναφορά.
  4. Δεν βάλει εισαγωγικά εκεί που πρέπει.
  5. Αντιγράψει μεγάλα τμήματα του κειμένου ή των ιδεών κάποιου άλλου ακόμα και όταν γίνεται σχετική αναφορά ή χρησιμοποιηθούν εισαγωγικά.
  6. Δίνει εσφαλμένες πληροφορίες για την πηγή μιας αναφοράς – π.χ. όταν παραθέτει μια πηγή που ο πραγματικός συγγραφέας βρήκε και χρησιμοποίησε και ο Ειδικός δεν διαθέτει αντίγραφο.
  7. Αλλάζει τις λέξεις αλλά χρησιμοποιεί την πρόταση μιας πηγής χωρίς αναφορά.
  1. Όπου υπάρχει διαφορά κατά πόσον κατά την γνώμη του Πελάτη υπάρχει λογοκλοπή η όχι, το Γραφείο θα μελετήσει την Εργασία προσεχτικά και θα βγάλει συμπέρασμα έχοντας υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες και καταφεύγοντας σε ένα προσοντούχο Ειδικό όταν τούτο θεωρηθεί αναγκαίο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η απόφαση του Γραφείου θα είναι τελική.
  2. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο Πελάτης ειδικά ζήτησε από τον Ειδικό να συμπεριλάβει ύλη που το Γραφείο θα θεωρούσε ως λογοκλοπή δεν θα θεωρείται ότι έγινε λογοκλοπή.
  3. Όταν ο Εδικός ισχυρίζεται ότι η φερόμενη ως λογοκλοπή ήταν αποτέλεσμα λάθους, το Γραφείο θα μελετήσει προσεχτικά την Εργασία και θα αποφασίσει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες και την ιστορία του Ειδικού με το Γραφείο, και τότε θα καταφύγει σε άλλο Ειδικό αν τούτο θεωρηθεί απαραίτητο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η απόφαση του Γραφείου για την πληρωμή η όχι της εγγύησης θα είναι τελεσίδικη.
  4. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περιπτώσεις όπου το Γραφείο ανακαλύψει λογοκλοπή και επικοινωνήσει με τον Πελάτη έγκαιρα και πριν ο Πελάτης επικοινωνήσει με το Γραφείο για ένα τέτοιο θέμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα παρέχεται εναλλακτική εργασία όταν τούτο ζητηθεί από τον Πελάτη.
 8. Προστασία των δεδομένων

  1. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η λεπτομέρειες που παρέχονται στο χρόνο της παραγγελίας και της πληρωμής μπορούν να αποθηκεύονται στην ασφαλή βάση δεδομένων του Γραφείου με την προϋπόθεση ότι αυτές οι λεπτομέρειες θα κρατούνται μυστικές.
  2. Το Γραφείο συμφωνεί ότι δεν θα αποκαλύπτει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που δόθηκε από τον Πελάτη εκτός όταν του το ζητηθεί από μια νόμιμη αρχή και/ή σε σχέση με διάπραξη απάτης.
  3. Το Γραφείο ακολουθεί πολιτική εμπιστευτικότητας που συνάδει πλήρως με τους όρους του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Η πολιτική αυτή είναι δημοσιευμένη στις ιστοσελίδες του Γραφείου και μπορείτε να έχετε αντίγραφο ύστερα από παράκληση.
 9. Τροποποιήσεις σε εργασία που γίνεται

  1. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει αλλαγές στην παραγγελία του μετά την πληρωμή ή την προκαταβολή που έκανε και μετά που η παραγγελία του δόθηκε σε Ειδικό.
  2. Ο Πελάτης μπορεί να δώσει στον Ειδικό επιπρόσθετες πληροφορίες λίγο μετά την αποπληρωμή η την προκαταβολή που έκανε υπό τον όρο ότι αυτό το πράγμα δεν προσθέτει ή συγκρούεται με τις λεπτομέρειες που δόθηκαν στην αρχική παραγγελία.
  3. Αν ο Πελάτης δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες μετά από πλήρη πληρωμή ή προκαταβολή που έκανε και αυτές είναι ουσιαστικά αντίθετες με τις λεπτομέρειες που δόθηκαν στην αρχική παραγγελία το Γραφείο μπορεί κατά την κρίση του είτε να αλλάξει την τιμή για τη νέα παραγγελία ή να δώσει την παραγγελία σε άλλον Ειδικό χωρίς να συμβουλευτεί τον Πελάτη. Ο Πελάτης κατανοεί ότι τούτο μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην παράδοση της εργασίας για την οποία το Γραφείο δεν θα φέρει ευθύνη. Τότε η εγγύηση για τον χρόνο συμπλήρωσης δεν θα πληρώνεται.
 10. Αλλαγές σε συμπληρωμένες παραγγελίες

  1. Το Γραφείο συμφωνεί ότι αν ο Πελάτης πιστεύει ότι η συμπληρωμένη Εργασία του δεν ακολουθεί τις ακριβείς οδηγίες και/ή τις εγγυήσεις του Ειδικού όπως αυτές εκτίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει αλλαγές στην Εργασία μέσα σε επτά μέρες από την ημερομηνία παράδοσης, ή για μακρότερο χρόνο αν πλήρωσε ειδικά για να επεκταθεί η περίοδος αλλαγών. Τέτοιες αλλαγές θα γίνονται δωρεάν για τον Πελάτη.
  2. Ο Πελάτης δικαιούται να κάνει μια παράκληση μέσω του Customer Control Panel που να περιέχει όλες τις λεπτομέρειες των αλλαγών που χρειάζονται. Αυτές θα αποσταλούν στον Ειδικό για τα σχόλια του. Αν η παράκληση είναι λογική ο Ειδικός θα τροποποιήσει την Εργασία και θα την επιστρέψει στον Πελάτη μέσα σε 24 ώρες. Ο Ειδικός μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετο χρόνο για να συμπληρώσει τις αλλαγές και τούτο μπορεί να γίνει κατά την κρίση του Πελάτη.
  3. Αν ο Ειδικός δεν συμφωνεί με την παράκληση του Πελάτη θα μπορεί να την σχολιάσει. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Ειδικού και του Πελάτη αναφορικά με τις αλλαγές, η Ομάδα Ελέγχου Ποιότητας του Γραφείου θα μελετήσει την διαφορά και η απόφαση της θα είναι τελική. Μπορούν κατά την κρίση τους να αναθέσουν το θέμα σε άλλο Ειδικό για γνωμοδότηση οπότε η απόφαση του Ειδικού θα δεσμεύει και τις δύο πλευρές.
  4. Αν ο Ειδικός δεν συμμορφωθεί πλήρως με λογική απαίτηση του Πελάτη για αλλαγές, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει και πάλι όπως γίνουν αλλαγές στην Εργασία μέχρις ότου διευθετηθεί το όλο θέμα.
  5. Αν η παράκληση για αλλαγές στην Εργασία γίνει εκτός των χρονικών ορίων που επιτρέπονται, ή αν ο Πελάτης ζητήσει αλλαγές που δεν σχετίζονται με την αρχική παραγγελία, ο Ειδικός μπορεί κατά την κρίση του να εισηγηθεί ένα αντίτιμο για την συμπλήρωση των αλλαγών και τότε εναπόκειται στον Πελάτη να δεχθεί ή όχι αυτή την εισήγηση. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνει πληρωμές για τέτοιες αλλαγές πριν από την έναρξη της επιπρόσθετης Εργασίας.
 11. Επιστροφή χρημάτων

  1. Αν το Γραφείο συμφωνήσει να επιστρέψει χρήματα στον Πελάτη εν όλω ή εν μέρει, αυτή η επιστροφή θα γίνει με χρήση της πιστωτικής ή δανειοληπτικής κάρτας που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για να κάνει την αρχική του πληρωμή. Όλες οι επιστροφές χρημάτων γίνονται κατά την κρίση του Γραφείου.
 12. ΦΠΑ

  1. Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στις τιμές που καταγράφονται από το Γραφείο και στο ποσοστό που ισχύει από καιρού εις καιρό.
 13. Όροι πληρωμής

  1. Εκτός αν γίνει πληρωμή κατά τον χρόνο της παραγγελίας, όταν το Γραφείο εξεύρει κατάλληλο Ειδικό για να αναλάβει την παραγγελία του Πελάτη θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη μέσω email για να πραγματοποίησει την πληρωμή.
  2. Αν κατά την κρίση του το Γραφείο δεχθεί προκαταβολή αντί της πλήρους αξία της παραγγελίας, ο Πελάτης αποδέχεται ότι το υπόλοιπο θα πληρωθεί στο Γραφείο πριν από την παράδοση της Εργασίας.
  3. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι από την στιγμή που πληρώθηκε μια παραγγελία και ανατέθηκε σε έναν Ειδικό που άρχισε δουλεία πάνω σε αυτή, η παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να επιστραφούν χρήματα σε σχέση με αυτήν. Προτού γίνει πληρωμή ή προκαταβολή και ανατεθεί η παραγγελία σε Ειδικό ο Πελάτης μπορεί να συνεχίσει με την παραγγελία ή να την ακυρώσει οποτεδήποτε.
  4. Ο Πελάτης συμφωνεί με την πολιτική του Γραφείου για επιστροφή χρημάτων και αναγνωρίζει ότι ένεκα της ειδικής και προσωπικής μορφής των υπηρεσιών που προσφέρονται, πλήρης επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μόνο κάτω από τις συνθήκες που συνοψίζονται σε αυτούς τους όρους, ή σε άλλες συνθήκες που ανεγείρονται, οπότε οποιαδήποτε επιστροφή ή έκπτωση θα γίνεται κατά την κρίση του Γραφείου.
  5. Αυτοί οι όροι θα ισχύουν σε συνδυασμό με το τμήμα 15 αυτής της συμφωνίας για το ίδιο θέμα.
 14. Πληρωμή εκ των προτέρων

  1. Μπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη να πληρώσει για την παραγγελία του προτού το Γραφείο εξασφαλίσει τυπικά τη συνεργασία Ειδικού για την συμπλήρωση της Εργασίας.
  2. Το Γραφείο αναλαμβάνει να μη δέχεται πληρωμή εκ των προτέρων εκτός αν είναι αρκετά πεπεισμένο ότι θα εξασφαλίσει Ειδικό για την συμπλήρωση της Εργασίας.
  3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όπου έγινε πληρωμή πριν από την εξασφάλιση Ειδικού, το Γραφείο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα εξασφαλίσει ένα κατάλληλο Ειδικό που θα είναι σε θέση να συμπλήρωση την Εργασία.
  4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει προπληρωμή και το Γραφείο δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα Ειδικό για την συμπλήρωση της Εργασίας, το Γραφείο θα προσφέρει στον Πελάτη πλήρη επιστροφή των χρημάτων που προκαταβλήθηκαν.
 15. Copyright

  1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά το copyright της Εργασίας που του δόθηκε μέσω του Γραφείου.
  2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το Γραφείο, οι υπάλληλοι του και οι Ειδικοί που χρησιμοποιεί δεν ενθαρρύνουν ή εγκρίνουν λογοκλοπή και ότι το Γραφείο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παράσχει Εργασίες σε όσους υποπτεύεται ότι θα κάνουν κάτι τέτοιο. Ο Πελάτης δέχεται ότι το Γραφείο προσφέρει μια υπηρεσία που εντοπίζει κατάλληλους προσοντούχους Ειδικούς για την παροχή ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών έρευνας για να βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν και να αναπτύξουν εκπαιδευτικά επίπεδα, και ότι καμιά Εργασία που παρέχεται μέσω του Γραφείου δεν μπορεί να παρουσιαστεί από τον Πελάτη ως δική του ή ως οποιουδήποτε άλλου, ούτε μπορεί να παραδοθεί ως Εργασία του Πελάτη είτε στο σύνολο της είτε εν μέρει. Επιπλέον ο Πελάτης αναλαμβάνει να μη κάνει οποιαδήποτε διανομή, παρουσίαση ή μεταπώληση της Εργασίας χωρίς άδεια και επίσης συμφωνεί να χειρίζεται την Εργασία με τρόπο που σέβεται πλήρως το γεγονός ότι ο Πελάτης δεν κατέχει το copyright της Εργασίας.
  3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι αν το Γραφείο υποπτευθεί ότι οποιεσδήποτε εκθέσεις ή άλλη Εργασία χρησιμοποιείται κατά παράβαση των πιο πάνω κανόνων, το Γραφείο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να κάνει οποιαδήποτε άλλη Εργασία για τέτοιο πρόσωπο ή οργανισμό και ότι το Γραφείο δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια μη εγκεκριμένη χρήση.
  4. Το Γραφείο συμφωνεί ότι όλες οι Εργασίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας του δεν θα πωληθούν ή διανεμηθούν με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή μετά την συμπλήρωση τους. Το Γραφείο επίσης αναλαμβάνει όπως τέτοιες Εργασίες δεν θα εκτεθούν σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή τράπεζα Εργασιών μετά την συμπλήρωση τους.
 16. Tελική βαθμολογία

  1. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να παρουσιάσει την Εργασία ως δική του διότι δεν κατέχει το copyright της Εργασίας.
  2. Ο Πελάτης συμφωνεί επομένως ότι το επίπεδο της παραγγελίας δεν αποτελεί εγγύηση για το βαθμός που θα πάρει όταν υποβάλει την δική του Εργασία ούτε αποτελεί εγγύηση για τον τελικό βαθμό του πτυχίου που θα πάρει ο Πελάτης.
 17. Γενικά

  1. Οι ώρες εργασίες στο Γραφείο είναι 9 π.μ. – 5 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Γραφείο δεν είναι ανοικτό σε μη εργάσιμες μέρες. Οποιαδήποτε υπηρεσία ή βοήθεια δοθεί σε μη εργάσιμες ημέρες θα δίνεται κατά την κρίση του Γραφείου.
  2. Ένεκα της δημοτικότητας των υπηρεσιών του Γραφείου, επικοινωνίες με τηλέφωνο ή email δεν μπορούν να έχουν άμεσο αποτέλεσμα αλλά το Γραφείο υπόσχεται ότι θα κάνει κάθε λογική προσπάθεια για να απαντά σε τί χρειάζεται ο Πελάτης χωρίς καθυστέρηση ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επείγουσες περιπτώσεις.
  3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε απόφασή του να στηριχθεί στην έρευνα που παρέχεται μέσω του Γραφείου και στο βαθμό που οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστέρηση παράδοσης της Εργασίας του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι το Γραφείο, οι υπάλληλοι και οι ειδικοί που χρησιμοποιεί δεν θα θεωρούνται υπεύθυνοι για τέτοια καθυστέρηση εκτός αν αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε αυτούς.
  4. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όλες οι απόψεις που εκφράζονται από το Γραφείο, τους υπαλλήλους, και τους Ειδικούς που χρησιμοποιεί για τις υπηρεσίες του παρέχονται απλώς ως απόψεις και δεν αποτελούν συμβουλές. Επίσης ο Πελάτης αποδέχεται ότι όλες οι απόψεις και γνώμες που εκφράζονται από τους εμπορικούς πράκτορες και συνεργάτες του Γραφείου δεν εγκρίνονται κατ’ ανάγκη από του Γραφείο και μπορεί να μη αντανακλούν πιστά την πολιτική και τους κανονισμούς του Γραφείου.
  5. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να συμβουλεύεται τις οδηγίες και τους κανονισμούς του πανεπιστημίου του. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η απόφαση να χρησιμοποιήσει τις ερευνητικές εργασίες ενός Ειδικού είναι δική του υπόθεση και συμφωνεί ότι το Γραφείο, οι υπάλληλοί και Ειδικοί του δε φέρουν καμία ευθύνη για την απόφαση τους να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του που μπορεί να είναι αντίθετες ή να παραβαίνουν τους κανονισμούς ή τις οδηγίες του εκπαιδευτικού τους ιδρύματος.
  6. Ο Πελάτης δέχεται ότι το Γραφείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες, όταν τούτο είναι δυνατό, και ότι η Εργασία που παρέχεται δίνεται μόνο ως αυστηρά ακαδημαϊκή υποστήριξη και ως τέτοια δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή.
  7. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια όπως η Εργασία είναι πλήρως εμπεριστατωμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του φοιτητή εν τούτοις μπορούν να υπάρχουν ανακρίβειες και ότι το Γραφείο, οι υπάλληλοι του και οι Ειδικοί που χρησιμοποιεί δεν μπορούν αν θεωρηθούν υπεύθυνοι, πλην των τροποποιήσεων που επιτρέπονται από αυτούς τους όρους, και τη διακριτική έκπτωση που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
  8. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι αν παραδώσει την Εργασία που παρέχεται από το Γραφείο ως δική του, εν όλω ή εν μέρει, καταστρατηγεί το copyright και αυτόματα χάνει όλα τα δικαιώματα κάτω από αυτούς του όρους και τις συνθήκες.
  9. Το Γραφείο επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία και/ή να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με οποιοδήποτε Πελάτη και όλοι οι όροι αυτής της συμφωνίας υπόκεινται σε αυτή την επιφύλαξη.
  10. Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να συνεχίσει οποιαδήποτε παραγγελία αν έχει λόγο να πιστεύει ότι ο Πελάτης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την Εργασία που του παρέχεται από το Γραφείο κατά παράβαση αυτών των όρων ή της Πολιτικής Σωστής Χρήσης του Γραφείου.
  11. Αμφότερες οι πλευρές συμφωνούν ότι αυτοί οι όροι και συνθήκες θα θεωρούνται νομικά δεσμευτικές από την αρχή.
  12. Οι όροι αυτοί είναι το σύνολο των όρων μεταξύ του Γραφείου και του Πελάτη από την Ημερομηνία Έναρξης και υπερισχύουν και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη γραπτή η προφορική συμφωνία είχαν μεταξύ τους.
  13. Τα μέρη όταν συμφωνήσουν για τον εντοπισμό ενός Ειδικού για την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών επιβεβαιώνουν ότι δεν κάνουν αυτό το πράγμα στη βάση οποιασδήποτε συνεννόησης που δεν υπάρχει ρητά σε αυτούς τους όρους.
  14. Η εγκυρότητα, η δομή και η εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των μερών θα διέπεται από το Κυπριακό δίκαιο και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων.
  15. Αν οποιαδήποτε πρόνοια της συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και του Γραφείου απαγορεύεται από το νόμο ή θεωρείται από ένα δικαστήριο ότι δεν είναι νόμιμη ή ότι δεν μπορεί να εκτελεσθεί τέτοια πρόνοια, στο βαθμό που χρειάζεται, θα αποκλείεται από τη συμφωνία και θα καθίσταται ανενεργή κατά το δυνατό χωρίς να μετατρέπει τις άλλες πρόνοιες της συμφωνίας και δεν θα επηρεάζει καθόλου οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες της συμφωνίας ή την εγκυρότητα της εφαρμογής της.
 18. Προσπάθειες υποβολής μέσω email

  1. Προσφέρουμε στο φοιτητή σχετικά εκπαιδευτικά μέσα όπως λογισμικό για λογοκλοπές, προηγούμενες εκθέσεις και υπηρεσίες βαθμολόγησης και διόρθωσης κειμένων.
  2. Δίνοντας μας τις λεπτομέρειες για επικοινωνία μαζί σας μας παρέχετε τη συγκατάθεση να επικοινωνούμε μαζί σας με ταχυδρομείο, τηλέφωνο, fax, email και sms/mms για να σας πληροφορούμε για προϊόντα και υπηρεσίες ή
  3. Δική μας πληροφόρηση που μπορεί να σας ενδιαφέρει εκτός αν μας υποδείξετε ότι δεν θέλετε να παίρνετε τέτοια μηνύματα.
  4. Όπως δηλώνεται εις το Σημείωμα Προστασίας Δεδομένων δεν θα σας αποστείλουμε ποτέ περισσότερες από τέσσερις εμπορικές ανακοινώσεις κάθε μήνα (συνήθως δεν αποστέλλουμε περισσότερες από μία εμπορική ανακοίνωση κάθε μήνα) και πάντοτε θα σας δίνουμε την ευκαιρία να επιλέγετε τη μη αποστολή σε σας τέτοιων ανακοινώσεων.